Aller au contenu

Benoît XVI

Bɛ̌ sín Wikipedya

Benoît XVI

Sinsɛnzɔ tɔn

Yɛhwenɔxɔ́sú Papa

Azan é gbé é ɖo wuntwin é: 29 Ayídosùn 1951
Azan é gbé é junjɔn azinkpo ɔ ji ɖé é: 24 Lidosùn 2005
Mɛ é gudo é jɛ é : Jean-Paul II
Mɛ é jɛ gudo ni é : François

Gbɛ tɔn
Azán é gbé é ji ɖé é : 17 Lidosùn 1927
Fǐ é ji ɖé é : Marktl (Allemagne)
Azán é gbè é kú é : 31 Woosùn 2022
Fǐ é é ku ɖé é: Yovoto Vatican tɔn

Benoît XVI alo Bénoît afɔtɔn nukun ɖokpo gɔɔ b'ɛ ji ɖo Janma tomɛ ɖo azǎn afɔtɔn nukun ɖokpo gɔɔ (16) lidósun xwè 1927 tɔ̀n mɛ. É nyi yɛhwenɔxɔsu papa 265 gɔ ɔ Igléjà Katolíki Hlɔma tɔ̀n. É nyí matíìntɔ ɖò azǎn gban nùkún ɖokpogɔ ɔ (31ème ) woosun xwè 2022 tɔn mɛ.

Gbɛtɔn[wlǎn nú | wla nú ɖoɖo ɔ]

É ji i ɖò xwè 1927. Tɔ́ tɔ̀n nyi lɔ̌kpàzɔ́watɔ́. Hɛnnu é mɛ é jɔ ɖé e ɔ hɛnnu xlohun ɖe kpowun wɛ bó nyí Katolika. Joseph Ratzinger gbɛtɔ nukunɖeji Igleja é wa yi é tɔn wɛ. É kpo nɔvi tɔn Georg kpo wɛ e sɔ ɖɛviɖɛnɔ ɖo 1951. É yɛ wa nyi nunywɛtɔ ɖó théologie mɛ xwe we gudo. É n'ɛ gbè nú e na kplɔn théologie dogmatique mɛ. E nyi mɛsi ɖo Freising, ɖo Bonn, ɖo Münster, ɖo Tübingen kpódó Regensburg kpan. É e Joseph Ratzinger ɖo winnyawinnya mɛ bo nyi nukplɔnmɛ dó Mawu jí tɔ́ nukunɖeji é ɔ, é nɔ kple ɖaxo Vatican II tɔn tɛnmɛ ɖo kpɔ xa yɛhwenɔgan azavɔnɔ Frings Cologne tɔn e ma lin do kplekplemɛ gbe yi nu alɔɖonuwu ɖo tito Igleja katolika mɛ. E ɖo mɛ e hunhun nu ɖɔ do nutito tɛnmɛ tɛnmɛ e sɔ ɖ'ayi nu kple Vatican II ɔ lɛ mɛ. E wɛ ɖɔ nu e na túùn ledo e amisa nuwiwa tin nyí gbɔn ɔ e wu ɔ e ɖo na mu latin do ɔ é.

Nuɖiɖi ji kpɔn nyinyi xa Wojtyla[wlǎn nú | wla nú ɖoɖo ɔ]

Nunywɛn zinzin do wanyiyi Mawu tɔn wu[wlǎn nú | wla nú ɖoɖo ɔ]