Azan atindudo tɔn

Bɛ̌ sín Wikipedya

Azan atindudo tɔn alo Azǎn atín tɔn wɛ nyí nyikɔ e è nɔ dó nú xwè e mɛ è nɔ byɔ mɛ lɛ ɖɔ ye ni dó atín alǒ ye ni kpé nukún dó atín lɛ wu é.

Aklunɔzán gblamɛ ɖokpo wɛ è nɔ ɖu xwè enɛ ɖò tò gègě mɛ. É nɔ lɛ́ nyí ali ɖé bɔ acɛkpikpa lɛ nɔ dó d'alɔ mɛ lɛ bɔ ye nɔ dó wusyɛn lanmɛ nú mɛ lɛ bo nɔ dó wusyɛn lanmɛ nú ye ɖɔ ye ni dó atín bo na dó sú kún dó nú gbětótló jijɛ.

Azǎn nɛ gbe ɔ, e nɔ ɖɔ xó dó atín lɛ́ɛ jí, bó nɔ́ ɖɔ xó dó atín lɛ́ɛ jí, bó nɔ́ ɖɔ xó dó gbětótló lɛ́ɛ jí; ɖó acɛkpikpa lɛ́ɛ wɛ nɔ́ ɖɔ xó dó nǔ énɛ́ jí, bó nɔ́ byɔ́ acɛkpikpa lɛ́ɛ ɖɔ yě ní bló bɔ akɔta lɛ́ɛ bǐ ná dó atín lɛ́ɛ jí. Nǔ E È Ma Ko Mɔ ǎ É Ðé Ðé D'eji

Hwenu e to ɖokpo ɖokpo nɔ ɖu xwè nɛ e[wlǎn nú | wla nú ɖoɖo ɔ]

  • Benɛɛtò: azan 1ɔ ayidosun sin xwe1985
  • Bresiltò : azan 12ɔ zosun
  • Chinetò : azan 12ɔ xwejisun
  • États-Unis : axɔsuzangbe gudo tɔn ɖò lidosun ɔ mɛ