Azɔ

Bɛ̌ sín Wikipedya

Azɔ ɔ, nǔ ee gbɛtɔ nɔ blo bo do nɔ jɛ edesunɔ si b'ɛ ɖo tají ɖo akwɛ'liho. E nyí nǔ taji ɖé ɖò gbɛzán mǐtɔn mɛ.

Ɖagbé azɔ tɔn lɛ[wlǎn nú | wla nú ɖoɖo ɔ]

É nɔ zɔ́n bɔ mǐ nɔ kpé nukún dó gbɛzán mǐtɔn wu, mǐ nɔ wà nǔ mǐɖesunɔ tɔn lɛ, bo nɔ wà nǔ e jló mǐ lɛ é. Azɔ̌ alɔkpa alɔkpa wɛ tíin. Mɛɖě lɛ́ɛ nɔ yí wǎn nú azɔ̌ yetɔn, bɔ é nɔ víví nú yě tawun, có mɛ ɖevo lɛ́ɛ ka nɔ wa azɔ̌ ɖó akwɛ́ e è nɔ sú yě é wú kpowun. Azɔ̌ ɖebǔ e mǐ na wà ɔ́, é ɖò taji ɖɔ mǐ ni sɔ́ dó ayi mɛ, bo wà kpódó ayixa mǐtɔn bǐ kpo. Mawu ni na mɛ ɖokpo ɖokpo azɔ̌ ɖagbe e mɛ e na mɔ awǎjijɛ ɖe e.