Aller au contenu

Azɔ

Bɛ̌ sín Wikipedya

Azɔ ɔ, nǔ ee gbɛtɔ nɔ blo bo do nɔ jɛ edesunɔ si b'ɛ ɖo tají ɖo akwɛ'liho. E nyí nǔ taji ɖé ɖò gbɛzán mǐtɔn mɛ.

Xixa tɔn[wlǎn nú | wla nú ɖoɖo ɔ]

Ɖagbé azɔ tɔn lɛ[wlǎn nú | wla nú ɖoɖo ɔ]

É nɔ zɔ́n bɔ mǐ nɔ kpé nukún dó gbɛzán mǐtɔn wu, mǐ nɔ wà nǔ mǐɖesunɔ tɔn lɛ, bo nɔ wà nǔ e jló mǐ lɛ é. Azɔ̌ alɔkpa alɔkpa wɛ tíin. Mɛɖě lɛ́ɛ nɔ yí wǎn nú azɔ̌ yetɔn, bɔ é nɔ víví nú yě tawun, có mɛ ɖevo lɛ́ɛ ka nɔ wa azɔ̌ ɖó akwɛ́ e è nɔ sú yě é wú kpowun. Azɔ̌ ɖebǔ e mǐ na wà ɔ́, é ɖò taji ɖɔ mǐ ni sɔ́ dó ayi mɛ, bo wà kpódó ayixa mǐtɔn bǐ kpo. Mawu ni na mɛ ɖokpo ɖokpo azɔ̌ ɖagbe e mɛ e na mɔ awǎjijɛ ɖe e.

Gbehwan nyinyi[wlǎn nú | wla nú ɖoɖo ɔ]

Azoɖé na nylá ɖo gbɛmɛ fĩ ǎ.Glezɔwiwa ɖesu ɔ azɔ titeungbe ɖokpo wε nyi bo

jɛ nukɔn n nú azɔ ɖè lɛ bǐ. Toxosú wɛ nú we à? Alǒ wetín a nɔ  hɛn?  Ayi hɔn nú a ma

ɖu nǔ ǎ hǔn, adra jɛ gbe jí. Nuɖuɖu ɖebu ɔ glesi ɖie, hwehutɔ kpó kanlinnyitɔ

kpo si wɛ nɔ gosin. Loɔ ényí a na bo mɔ nǔ ɖù bo ma ɖó xɔ ta ǎó, xɔtlɛtɔ nú ba

wè. Xɔ ɔ nɛ è mɛ nú we nɛ, atínkpato wε na gbá bo dó hɔn nu nú wè. Xɔ ɖagbe

ma jɛ asi we à? Hwi ɖie ma sixu zɔn mɛ tɔń ǎ e. Avɔlɔntɔ kpodo nutɔtɔ kpan wɛ

na nyi mɔ. Vǐ towe bɛ sra kpodo srusru kpan ɔ amasinsato gbémɛ wɛ a nǎ je.

E lɛ kpo azɔ ɖevoɖevo lɛ bɔ un sixu srɛ bǐ ɖó fi ǎ.