Ayomà

Bɛ̌ sín Wikipedya
Ayomà

Ayomà ɔ nuhwɛnkun ɖé wɛ nyi bo ɖé wéwe tɔn bo lɛ ɖe vɔvɔ tɔn. E hɛn ɔ é nɔ ɖu mǔ tɔn alo ɖiɖa tɔn.

Etɛ wɛ ayomà nɔ wá?[wlǎn nú | wla nú ɖoɖo ɔ]

Ayoma nɔ ɖa nusunnu alo é nɔ lɛ blo jǎ tɔn kpo ami kpo. É nɔ ɖɔ do wutɔn ɖɔ, sín tɔn kpo suklé kpo nɔ lɛ gbɔ kpɛ̀n.