Aller au contenu

Ayo

Bɛ̌ sín Wikipedya
Ayo

Ayo nyi ɖokpo ɖo ɖadonu lɛ mɛ. E nɔ gla tawun ɖo awɔntinnu kpo numɛ kpo. Atín ɔ́ nɔ́ ɖó atínkwín kpɛví kpɛví ɖé lɛ́ɛ. È nɔ ɖu atinsinsinsɛn ɔ́ sín flɔ́flɔ́ lɔ.

Xixa tɔn[wlǎn nú | wla nú ɖoɖo ɔ]

Tan tɔn[wlǎn nú | wla nú ɖoɖo ɔ]

E nɔ gosin Azíi tɛntin é ɔ, è nɔ ɖɔ ɖɔ è ko zán é ɖò Mediterane tò ɔ mɛ, ɖò Ejípu tawun, nú xwè 5 000 ɖíe. É ɖò mɔ̌ có, è ka nɔ yí wǎn nú atín ɔ tawun ɖò fí gègě, ɖó nùɖuɖu tɔn kpo walɔ tɔn lɛ kpo wu.

Atin tɔn kpo flowa tɔn kpo[wlǎn nú | wla nú ɖoɖo ɔ]

Ajɔxanu tawun tawun e ɖe mɛ lɛ e[wlǎn nú | wla nú ɖoɖo ɔ]

  • Ami titéwungbé lɛ
  • Vitamines A, B, C, E kpodo nu ɖagbé alɔkpa alɔkpa ee sin hudo gbɛtɔ ɖo bo na do nɔ ganji e kpan.