Ayidósùn

Bɛ̌ sín Wikipedya

Ayidósùn ɔ, wɛ nyí sùn ayizɛn gɔ é ɖò xwé ɔ mɛ é.

Tínmɛ̀ tɔ̀n[wlǎn nú | wla nú ɖoɖo ɔ]

Ayidósùn ɔ tínmɛ̀ tɔ̀n wɛ̀ nyí sùn é mɛ é nɔ do ayìkún ɖé é.

Xìxà tɔ̀n[wlǎn nú | wla nú ɖoɖo ɔ]