Aller au contenu

Awadakpɛkpɛ

Bɛ̌ sín Wikipedya
Awadakpɛkpɛ

Awadakpɛkpɛ nyi nuviɖogbɛ ɖokpo ee nɔ ɖo huzuhuzu wɛ ɖo susu tɔn hwenu. E nyi nuviɖogbɛ ɖe bo gbɔn gbɛ ɔ bǐ mɛ. Xixa tɔn b'ɛ sin 155100 yi 174233‚ bɔ ɖo xixa nɛ mɛ ɔ‚ e na mɔ 7000 ɖo yovo lɛ gɔn ɖo taji ɔ 5000 ɖo tò ɖe lɛ mɛ dɔn.

Nuviɖogbɛ awadakpɛkpɛ sin mima lɛ nyi  hɛnnu 136 ‚ bɔ hɛnnuvi tɔn lɛ nyi 43 mɔ ɔ. Awadakpɛkpɛ xoxo lɛ ku bo jo yɛ̌ yetɔn do ɖo atin lɛ wu alǒ do lɛ wu ‚ bɔ ye xlɛ ɖɔ ye ko ɖe ɖo gbɛ ɔ mɛ sin xwe livi 201 jɛ gudo nu nuviɖogbɛ nukɔn tɔn lɛ.