Asya

Bɛ̌ sín Wikipedya

Asya ɔ, avɔ ɖe wɛ bo nɔ do gesi to, azɔwaxwé, tutomɛ ɖe mɔ.

Nunɔmɛ tɔn[wlǎn nú | wla nú ɖoɖo ɔ]

Asya ɔ, avɔ ɖe wɛ bo nɔ hɛn sinmɛn tɛnmɛ, todogesi nú to ɖe tɔn, acɛkpikpa ɖe tɔn, togan ɖe tɔn bɔ è sin do kpo wu ɖo jɔhɔnmɛ, bɔ jɔhɔn nɔ ɖo we do na wɛ.

Mɛ ka do asya wa[wlǎn nú | wla nú ɖoɖo ɔ]

Yovo awun koklojonɔ lɛ gɔn wɛ asya nukɔntɔn lɛ tɔn ɖe jɛnukɔn ɖo Chinetò mɛ ɖo xwe 1500 gudo cobɔ è waji Jezú-Klisu. Avɔ wɛ nyi nu taji è sɔ do blo è. Hwenɛnú ɖo Chine to mɛ ɔ, asya ɔ wɛ nɔ ɖe tɛn é mɛ èɖee xlɛ.