Akplɔ

Bɛ̌ sín Wikipedya
Akplɔ ayidohwɛdo

Akplɔ ɔ nyikɔ hwévi ě e ɖo hwévi hɛnnu salmonidés tɔn mɛ lɛ é wɛ bɔ gbɛtɔ lɛ ba tawun do ɖá nǔ na. É nɔ vivi tawun.