Akpaxwé:Kú ɖò xwè 2017 tɔn mɛ

Bɛ̌ sín Wikipedya

Mɛ kú ɖò xwè 2017 tɔn mɛ lɛ

Nuwlanwlan ée ɖo sɔnu "Kú ɖò xwè 2017 tɔn mɛ" tɔn mɛ lɛ é

3 nuwlanwlan élɔ lɛ ɖo akpaxwé élɔ mɛ, ɖo 3 jí.