Aller au contenu

Ageló

Bɛ̌ sín Wikipedya
Ageló

Ageló ɔ, kanlin ɖe wɛ nyi bo nɔ sá. Ta tɔn ɖigà bo kpaɖá bɔ̀ nukun tɔn, to tɔn kpodo awɔntin tɔn kpó wa ɖò ta ɔ nu. Asike tɔn ɖesu cí zigɛ̀.

Fi e e nɔ nɔ e[wlǎn nú | wla nú ɖoɖo ɔ]

Ɖi lěè nyikɔ tɔn ko ɖɔ gbɔn e ɔ,fi e hunzo kpɛɖe ɔ wɛ e nɔ nɔ̀ amɔ e nɔ lɛ mɔ ɛ ɖò tɔ mɛ ɖò hwe ɖe lɛ nu.

Nǔ e nɔ ɖù e[wlǎn nú | wla nú ɖoɖo ɔ]

E nɔ ɖù xɛ, kpó hwevi kpó alǒ kanlin anɔnɔ lɛɛ. E nɔ lɛ ɖù kanlin e nɔ ɖù lan lɛ e.