Agbanlín zogbannɔ

Bɛ̌ sín Wikipedya
Agbànlín zǒgbànnɔ

Agbanlín zogbannɔ ɔ‚ kanlin ɖaxó zunmɛ tɔn bo nyi zungbɔ́ nukúɖédji ée enɔ kpé ɖo yovó gbédjí kpó totaligbé mɛwigbéjí sín zungbó lɛ́ɛ mɛé ɖéwɛ.

Assi ɔ‚ biche wɛ enɔ ylɔɛ ɖɔ ɖò zojagé gbemɛ, bɔ vǐtɔn lɛ́ɛ nɔ nyi « faon » Nu asúvíɔ ɖó sín sun ayizɛ́n kàkà yi xwe ɖokpó ɔ‚ enɔ ylɛ ɖɔ « hɛ̌ », asiví kawɛɔ́‚ enɔ ylɛ ɖɔ « faon ». Sín xwe ɖokpó yi xwe weɔ, asúvíɔ nɔ nyi « daguet » bókakonɔ ɖó azo ɖaxó we bɔ assiviɔ nɔ nyi « bichette ». Agbànlín zǒgbannɔ asi lɛ́ɛ nɔ́ ɖó azo ã.