Aganma

Bɛ̌ sín Wikipedya
Aganma

Aganma ɔ, kanlin ɖe wɛ bo nɔ nɔ zunkanmɛ. Sinmɛ tɔn dodo ɔ wɛ nyí amamú.

Xixa tɔn[wlǎn nú | wla nú ɖoɖo ɔ]

Etɛwu wɛ e nɔ ɖyɔ hwɛkàn?[wlǎn nú | wla nú ɖoɖo ɔ]

Aganma nɔ ɖyɔ hwɛkan bo nɔ dó nɔ do wɛn ná. Hwe ɖe lɛ nu ɔ,e nɔ ze hwɛkan fi e e ɖe ɔ tɔn nú e ma mɔ ɛ o. Ɖò akpaɖevoxwé ɔ, asu lɛ nɔ zán hwɛkan dó nɔ lú asì lɛ ná. Bɔ asi lɛ ɔ, yedɛ lɛ nɔ zán hwɛkan e dowì e bo nɔ xlɛ ɖɔ̀ yě ko ɖò xò nú asú ɖevo.E nɔ zɔn bɔ asú enɛ lɛ nɔ bɔ afɔ̀ nyì caɖamɛ̰. Ye nɔ zan hwɛkàn do ba yozò alǒ jɔhɔn ná ɖò hwetɔnnu

Aganma alɔkpa nabi wɛ ɖè?[wlǎn nú | wla nú ɖoɖo ɔ]

Aganma tɛntmɛtɛnmɛ

Hlɔnhlɔn tɔn[wlǎn nú | wla nú ɖoɖo ɔ]

E nɔ wà nyanya nu gbɛtɔ wɛ à ?[wlǎn nú | wla nú ɖoɖo ɔ]

Fitɛ wɛ e nɔ nɔ[wlǎn nú | wla nú ɖoɖo ɔ]