Aller au contenu

Afyankù

Bɛ̌ sín Wikipedya
Afyankù lɛ̀

Afyankù b'ɛ é ylɔ ɖo flanségbémɛ ɖɔ antilope chaval alo antilope hippotrague nyi zunmɛ kanlin bó ɖo tofɔligbé-hwefɔngbaji aflika tɔn.

Yé nɔ wǎ nǔ ɖo kplé kplé mɛ bó nɔ ɖu amaa[1]. Kinikini wɛ nyi afyankù sìn kantɔ̀ tawun tɔn.

Jlɛjlɛ yetɔn[wlǎn nú | wla nú ɖoɖo ɔ]

Afyankù lɛ̀ ɖo tofɔligbé-xwefɔngbaji aflika tɔn. Yé nɔ mɔ yé tawun ɖo Mozambiquetò‚ Tanzanitò‚ Zambitò‚ Namibitò‚ Botswanatò‚ Kɔngotò, Angolatò kpodò Afrique du sud kpan mɛ.

To é mɛ afyankù ɖé lɛ̀

Ɖiɖé afyankù tɔn lɛ̀ɛ[wlǎn nú | wla nú ɖoɖo ɔ]

Afyankù asǔ nɔ nyi wiwì bɔ asì nɔ cì kɔsìnnɔ. Asǔ lɛ̀ nɔ lɛvɔ do zŏ xìxǎ xǔ asi lɛ̀[2].

Dodo tɔn lɛ̀[wlǎn nú | wla nú ɖoɖo ɔ]

  1. https://www.planetesauvage.com/attraction-details/hippotrague-noir
  2. https://www.planetesauvage.com/attraction-details/hippotrague-noir