Adukandukan

Bɛ̌ sín Wikipedya
Adukandukan

Adukandukan nyi azinzɛn wiwi ɖe bo nɔ nɔ atinmɛ. Ga tɔn bɛ sin 6 yi 13 (nujlɛkpo kpɛvi bi ɔ tɔn) nu azinzɛn alɔkpa dé lɛ.

Azinzɛn wiwi atinmɛ tɔn ɔ nɔ wazɔ temanɔ bo nɔ ɖo dò kun wɛ ɖó atin lɛ mɛ kaka bo nɔ gba xɔ. E ɖo mɔ ɔ‚ atin lɛ nɔ gble bǐ bo na jɛ kɛn. Hwenɛ nu ɔ‚ xɔ e gba e ɔ nɔ jɛ mumu ji.