Ɖɛgbo

Bɛ̌ sín Wikipedya
Ɖɛgbo

Ɖɛgbo alo Aklákú, ɔ kanlin anyutlitlinɔ ɖé bo nɔ tɔ lɛ mɛ kpodo agé ji kpo. E do we ji. Ɖokpo ɖo azɔ ɖa anyùtì jí b'ɛ é ylɔ ɖɔ "rhinocéros" ɖo flanségbé mɛ. Wé gɔ tɔ̀n ma ɖŏ azɔ ɖo anyùtí jĭ a nɔn nyi "hippopotame" ɖo flanségbé mɛ.

Lee e ci e[wlǎn nú | wla nú ɖoɖo ɔ]

e nyí Aflikagbeji sin kanlin bo nɔ nɔ tomɛ kpo ageji kpo. Mɛxo asu tɔn lɛ nɔ da kg 1 500, bɔ asi tɔn lɛ nɔ da kg 1 300, bɔ mɛɖé lɛ́ɛ nɔ trɛ da kaka yi yi tɔnu 2.7. Enɛ nɔ zɔ́n bɔ è nɔ lɛ̆n ɛ do kanlin e d'agba hu kanlin lɛ bi dó ayikúngban jí lɛ́ɛ mɛ. Jiyiyi tɔn yi mɛ̌tlu 1,5, bɔ gaɖiɖi nɔ yi mɛ̌tlu 3,5.

É nyí kanlin e nɔ́ hu mɛ tawun bɔ è ma nɔ mɔ nǔ jɛ wǔ tɔn ǎ é, bɔ è nɔ mɔ ɖɔ é nyí kanlin baɖabaɖa hugǎn ɖò Aflika é ɖokpo.

Ninɔmɛ tɔn ɖé lɛ[wlǎn nú | wla nú ɖoɖo ɔ]