Gběgamɛ

Bɛ̌ sín Wikipedya
(É ɖyɔ ali nǐ sin Gbegamɛ)

Gběgamɛ

Acɛkpikpa
To é mɛ é ɖé e : Beenɛ
Tokpɔn é mɛ é ɖé e : Xulɛnu
Tokpɔnla é mɛ é ɖé e : Kutɔnu
Tokpɔnlavi é mɛ é ɖé e : Tokpɔnlavi wo-ɖokpogɔ ɔ Kutɔnu tɔn
Tovi lɛ
Tovi nabi é ɖo e : 18833

Gběgamɛ ɔ, slátà Benɛɛtò tɔn lɛ ɖokpo wɛ bo ɖo tokpɔnlavi wo-ɖokpogɔ ɔ Kutɔnu tɔn mɛ ɖo tokpɔn Xulɛnu tɔn mɛ.

Tàn tɔ̀n kléwun[wlǎn nú | wla nú ɖoɖo ɔ]

Gběgamɛ ɔ gbà ɖaxo ɖe wɛ nyi ɖayi bɔ zunkan ɖaxo gɔ kpodo atin gaga ɖe lɛ kpodo degbo kpan. Tinmɛ Gběgamɛ tɔn ɔ ɖo fɔngbe mɛ ɔ wɛ nyi «Gbe gaga mɛ̀». Mɛ nukɔn nukɔn tɔn e nɔ finɛ lɛ wɛ nyi Tɔfinnulɛ kpodo hɛnnu e gosin Kajɛwun ɖo lexwele 1954 dɔn lɛ e kpan. Ye mɛ e nɛ lɛ saxwe nyi malimali do PTT xwe e ɖo Gběgamɛ e. Hɛnnu nɛ lɛ wɛ nyi hɛnnu Tamadaho tɔn, Yɛkpɛ tɔn, Azanyaji tɔn, Ayisɔ tɔn, Zoxokɔn tɔn kpodo Zohun tɔn ɔ kpan. E yi nukɔn kpɛɖe jlɔɔ bourse du travail ɔ, mǐ na mɔ hɛnnu Nyawi tɔn, Ahomaɖegbe-Tomɛtin tɔn, Ajovi tɔn, Mɛɖegan tɔn, Inusa tɔn, Doge tɔn...

Tamadaho Sévérin e nyi chef canton ɖo yovo lɛ hwenu ɔ nyi mɛ ɖo mɛ nukɔntɔn e ɖu gan ɖo Gběgamɛ lɛ e mɛ. Ee wɛ nyi mɛ e na ayikungban e ji axi ɔ ɖe ɔ slatavi Gběgamɛ tɔn. Axi nɛ ɔ sin dudo wa ɔ nyi alɔdo ɖaxo ɖokpo nu nyɔnu e ko nɔ yi lɛ axi lɛ e. . . . . .

Slátaavi tɔn lɛ[wlǎn nú | wla nú ɖoɖo ɔ]

Gběgamɛ ɔ ɖo glétoxo tɛnwé (07). Yě ɖié: Gběgamɛ-Ahito, Gbegamɛ-Ayiji-dodo, Gběgamɛ-Centre, Gběgamɛ-Gbagudo, Gbégamey-Gbɛɖiga Saint Jean, Gběgamɛ-Gbɛdiga 2 kpodo Gbegamɛ-Mifɔngu.

Tovi tɔn lɛ[wlǎn nú | wla nú ɖoɖo ɔ]

Kɛnsisɔ sin nuwiwa è azɔxwe « INSAE » tɔn blo ɖo xwè 2013 tɔn ɔ, Gběgamɛ ɖo gbɛtɔ 18833.

Ɖiɖé Gběgamɛ tɔ̀n ɖé lɛ[wlǎn nú | wla nú ɖoɖo ɔ]